søndag 23. juli 2017

Dagens tekst - 7. søndag etter pinse

7. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 43:2,3) Omnes gentes, pláudite mánibus: jubiláte Deo in voce exsultatiónis. (Ps.) Quóniam Dóminus excélsus terribílis: Rex magnus super omnem terram. Gloria Patri. Omnes gentes, pláudite ...(Salme 46, 2) Klapp i hendene, alle folk, syng for Gud med gledefull røst. (Salme 46,3) For Herren er opphøyet og mektig, en stor konge over all jorden. Ære være ...

søndag 16. juli 2017

Dagens tekst - 6. søndag etter pinse

6. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 27:8,9,1) Dóminus fortitúdo plebis suæ, et protéctor salutárium Christi sui est: salvum fac pópulum tuum, et bénedic hæreditáti tuæ, et rege eos usque in sæculum. (Ps.) Ad te, Dómine, clamábo Deus meus, ne síleas a me: ne quando táceas a me, et assimilábor descendéntibus in lacum. Gloria Patri. Dóminus ...(Salme 27, 8-9) Herren er styrke for sitt folk og vern til frelse for den han har salvet. Frels ditt folk, Herre, og velsign din arv, og styr dem til evig tid. (Salme 27,1) Til deg, Herre, roper jeg. Min Gud, vær ikke taus overfor meg, så jeg ikke, når du tier for meg, skal bli lik dem som farer ned i graven. Ære være ...

Hva skjer i messen?


lørdag 8. juli 2017

Dagens tekst - 5. søndag etter pinse

5. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 26:7-9,1) Exáudi, Dómine, vocem meam qua clamávi ad te: adjútor meus esto, ne derelínquas me neque despícias me, Deus salutáris meus. (Ps.) Dóminus illuminátio mea, et salus mea, quem timébo? Gloria Patri ... Exáudi, Dómine ...(Salme 26, 7 og 9) Herre, hør min røst som jeg roper til deg med. Vær min hjelper og forlat meg ikke og se ikke bort fra meg, Gud, min frelse. (Salme 26, 1) Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg være redd for? Ære være ...

fredag 7. juli 2017

07.07.2007 - Ti-året for Motu Propio

Den 7. juli 2007 utga Pave Benedikt XVI et personlig dekret (motu proprio) om liturgien, som kanskje skulle bli den mest avgjørende beslutning i hans pontifikat.
I korthet sier motu propriet at:
 • Kirkens liturgi har to former, den ordinære (innført i 1969 og årene etter) og den ekstraordinære (med de tekster til liturgien, som er blitt til gjennom hele Kirkens historie)
• Alle prester kan feire begge former uten å be noen om tillatelse til det
• De troende som anmoder om det, har rett til å delta i liturgien i den ekstraordinære form, og det er sogneprestenes og biskoppenes ansvar å sørge for dette. Over hele verden har dekretet gitt langt flere troende adgang til den ekstraordinære form av messen – mange steder hver dag, eller i hvert fall hver søndag. Og bruken av den ekstraordinære ritus for de øvrige sakramentene – dåp, skriftemål, ferming, prestevielse, ektevielse og den siste olje – er også blitt mye mer vanlig.
I Norge har messen blitt feiret i noen menigheter, men få steder er den tilgjengelig på regelmessig basis. Med takknemlighet kan vi se tilbake på de siste 10 år – la oss forenes i takksigelse og i bønn om flere messer etter den ekstraordinære form!

Summorum Pontificium og pavens følgebrev

søndag 2. juli 2017

Dagens tekst - 4. søndag etter pinse

4. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 26:1,2,3) Dóminus illuminátio mea et salus mea, quem timébo? Dóminus defénsor vitas meæ, a quo trepidábo? Qui tríbulant me inimíci mei, ipsi infirmáti sunt et cecidérunt. (Psalm) Si consístant advérsum me castra, non timébit cor meum. Gloria Patri. Dóminus illuminátio ...(Salme 26, l og 2) Herren et mitt lys og min frelse; hvem skal jeg være redd for? Mine fiender som søker inn på meg, er blitt svake og er falt. (Salme 26, 3) Om det reiser seg en hær mot meg, skal mitt hjerte ikke engstes. Ære være ...

torsdag 29. juni 2017

Dagens tekst - Peter og Paulus

De hellige apostler Peter og Paulus

De to apostler feires på samme dag. De hadde begge preket kristendommen i Roma, og der fant begge sin død ca. år 67 under Neros kristenforfølgelser. Peter ble på eget ønske korsfestet med hodet ned, Paul ble halshugget litt utenfor bymuren. Alt i midten av 4. årh. er 29. juni nevnt i den romerske festkalender som minnedagen for de to apostler. Det er sannsynlig at det var den dag deres legemer midlertidig ble flyttet over i St. Sebastians katakombe under Valerians kristenforfølgelse (258), og denne dagen er da senere blitt holdt fast som den store festdagen for apostelfyrstene.

søndag 25. juni 2017

Dagens tekst - 3. søndag etter pinse

3. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Ps. 24:16-18,1,2 Respice in me, et miserére mei, Dómine, quóniam únicus et pauper sum ego vide humilitátem meam, et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus. (Psalm) Ad Te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in Te confído, non erubéscam. Gloria Patri. Respice in me ...(Salme 24, 16 og 18) Se ned til meg og miskunn deg over meg, Herre; for jeg er ensom og fattig. Se min usseldom og mitt strev, og forlat meg alle mine synder, min Gud. (Salme 24,1-2) Til deg løfter jeg min sjel, Herre, til deg setter jeg min lit, min Gud, jeg skal ikke rødme av skam. Ære være ...

lørdag 24. juni 2017

Dagens tekst - Johannes døperens fødsel

Johannes døperens fødsel

Johannes døperen er den eneste helgen foruten Guds mor som Kirken feirer fødselsdag for i dette ords egentlige mening. Da Maria kom til Elisabeth, ble Johannes alt i mors liv fylt av den Hellige Ånd og Guds nåde og er altså født uten arvesynd. Navnet Johannes betyr: Gud er nådig.

torsdag 22. juni 2017

22. juni - festen for Jesu hellige hjerte

12 løfter til dem som ærer Jesu hellige hjerte, 
gitt av Jesus til den hellige Margareta Maria Alacoque: 
 1. Jeg vil gi dem de nødvendige nådegavene for deres livsgjerning. 
 2. Jeg vil gi fred til deres familier. 
 3. Jeg vil trøste dem i alle deres lidelser. 
 4. Jeg vil øse ut min rikeste velsignelse over alle deres handlinger. 
 5. Jeg vil være deres sikre tilfluktssted i livet såvel som i dødstimen. 
 6. Synderne vil finne et hav av barmhjertighet i mitt hjerte. 
 7. De lunkne sjelene vil bli ivrige. 
 8. De ivrige sjelene vil bevege seg raskt mot fullkommenheten. 
 9. Jeg selv vil velsigne husene der et bilde av mitt hellige hjerte æres. 
 10. Jeg vil gi prestene gaven til å omvende selv de mest forherdede synderne. 
 11. Navnene til dem som jobber for utbredelsen av andakten til mitt hellige hjerte, vil jeg skrive inn i mitt hjerte og aldri utslette derfra. 
 12. Til alle som på ni påfølgende 1. fredager i måneden går til kommunion, lover jeg at min allmektige kjærlighet vil gi dem nåden til å dø en botferdig død. De vil ikke dø uten den helliggjørende nåden og heller ikke uten å ha mottatt sakramentene. I deres siste øyeblikk vil mitt guddommelige hjerte være deres sikre tilfluktssted.