søndag 25. februar 2018

Novenebønn til den Hellige Thérèse av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt

Novenebønn til den Hellige Thérèse av Jesusbarnet og Det Hellige Ansikt Denne novenebønnen bes over ni måneder

Kjære lille Thérèse, Jesu lille blomst; med glede og takknemlighet ser jeg frem til at du, sammen med dine helligkårede foreldre, skal besøke vårt land og hele Norden. Jeg ber deg om å forberede meg på ditt besøk, slik at jeg kan ta imot all den nåde Gud vil skjenke meg gjennom det. Jeg ber deg om å be for Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island, og for våre katolske Stift her.

Lille Thérèse, strø dine roseblader av nåde over våre familier – slik at de stadig mer ligner din familie. Be særlig for våre prester og om kall til det gudviede liv. Be for Karmel i Norge og i de nordiske landene. Be for alle barn; for de eldre, for de ensomme og lidende.

Kjære lille Thérèse, du som ville tilbringe din himmel med å gjøre godt på jorden, ta også imot denne min særskilte intensjon som jeg tillitsfulllt legger i dine hender (nevn din intensjon her).

Kjære lille Thérèse, jeg vil bli en helgen; lær meg som du å elske Jesus med et rent og udelt hjerte og at jeg i tillit, gjennom Jomfru Marias hender, overgir mitt liv til Guds Barmhjertige Kjærlighet. Led meg på din lille vei, slik at jeg raskt kan nå frem til den fullkomne kjærlighet. Amen.

onsdag 27. desember 2017

De tre julemessene

Denne skikken er flere hundre år gammel og legger vekt på de ulike sidene ved julefortellingen. Midnattsmessen er den mest besøkte, men den er bare begynnelsen. For Kirken byr også på en messe ved daggry og en på dagtid. Hver av dem har sine egne lesninger og bønner. Hvorfor? Er ikke en messe nok?  Apropos, messe på ettermiddagen julaften er en relativt ny skikk.

Engelens messe / Middnattsmesse
Tradisjonen sier at Jesu ble født ved midnatt, så derfor har den første messen i årundrer blitt feiret ved midnatt. Den blir av og til kalt "Engelens messe" til minne om englenes budskap til hyrdene, budskapet om Jesu fødsel.
Kollektbønnen for denne messen understreker kontrasten mellom nattens mørke og Kristi lys.

Hyrdenes messe / Fromesse
Ifølge juleevangeliet drar hyrdene i hast avsted for å finne den nyfødte Messias som englene har forkynt dem. Denne messen blir feiret ved daggry og lesningene vektlegger hyrdenes rolle i å forkynne budskapet om Jesu fødsel.
Kollektbønnen fokuserer igjen på lyset som har kommet til verden, mens solen står opp ved daggry.

Kongens messe / Høymesse
På første juledag feires denne messen i glede over Jesu komme og inviterer alle til å tilbe Kongenes Konge, og ser frem mot de hellige tre konger som kommer ved Epifani.
Kollektbønnen viser til inkarnasjonens mysterium.

mandag 27. november 2017

24. og siste søndag etter pinse

24. og siste søndag etter pinse

(Introitus, Graduale, Offertorium og Kommunionsvers som 23. søndag etter pinse.)
Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Jer. 29:11,12,14) Dicit Dóminus: Ego, cógito cogitatiónes pacis, et non afflictiónis: invocábitis me, et ego exáudiam vos: et redúcam captivitátem vestram de cunctis locis. (Ps. 84:2) Benedixísti, Dómine,terram tuam: avertísti captivitátem Jacob. Gloria Patri. Dicit Dóminus ...(Jer. 29, 11, 12 og 14) Herren sier: Jeg tenker tanker til fred og ikke til ulykke; dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og jeg skal føre fangene deres tilbake fra alle steder. (Salme 84,2) Du har signet ditt land, Herre, du har vendt fangenskapet fra Jakob. Ære være ...

fredag 10. november 2017

Den katolske velsignelsesbønn for øl

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit caelum et terram.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Bene+dic, Domine, creaturam istam cerevisae,
quam ex adipe frumenti producere dignatus es:
ut sit remedium salutare humano generi:
et praesta per invocationem nominis tui sancti,
ut, quicumque ex ea biberint, sanitatem corporis,
et animae tutelam percipiant.
Per Christum Dominum nostrum.
Amen

søndag 5. november 2017

Dagens tekst - 22. søndag etter pinse

22. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 129:3,4,1) Si iniquitátes observáveris, Dómine, Dómìne, quis sustinébit? quía apud te propitátio est, Deus Israël. (Ps.) De profúndis clamávi ad te, Dómíne: Dómine, exáudì vocem meam. Gloria Patri. Si iniquitátes ...(Salme 129, 3-4) Dersom du vil se på misgjerninger: Herre, hvem kan da stå seg? For hos deg er tilgivelsen, Israels Gud. (Salme 129,1-2) Fra det dype roper jeg til deg, Herre; Herre, hør min røst.

torsdag 2. november 2017

Dagens tekst - Allesjelersdag

Allesjelersdag

(Første messe)


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Requiem æternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. (Ps. 64, 2-3) Te decet hymnus, Deus, in Sion et tibi reddetur votum in Jerusalem: exaudi orationem mean, ad te omnis caro veniet. Requiem æternam ...(4. Esdr. 2, 34 og 35) Herre, gi dem den evige hvile, og la det evige lys lyse for dem. (Salme 64, 2-3) Deg, o Gud, tilkommer lovsang på Sion, og til deg skal svares løfter i Jerusalem. Hør min bønn: til deg skal alt kjød vende seg. Herre, gi dem ...

onsdag 1. november 2017

Dagens tekst - Allehelgensfest

Allehelgensfest

Det er umulig å minnes hver helgen med er særlig fest. Derfor har Kirken innført en årlig festdag til minne om alle helgener. Alt i 4. årh. feiret de i Østerland en særskilt fest for alle hellige (martyrer) søndag etter Pinse. Da pave Bonifatius IV omkr. 610 vigslet det gamle Pantheon i Roma til en kirke til ære for Guds hellige mor og alle de hellige martyrer, ble det vanlig også i Vesterlandene å feire festen for alle hellige. Gregor IV flyttet festen til 1. nov. og innførte den i Frankerriket år 835 etter ønske fra frankerkongen Ludvig den fromme.
Hellig festglede har ført oss sammen til felles gudstjeneste (Introitus). I Lesningen kaster vi et blikk inn i de utvalgtes rike, og i Graduale maner de oss til å vie vårt liv i gudsfrykt til Herren. Riktignok var deres eget liv besådd med alle slags lidelser og prøvelser (Offertorium), men nettopp gjennom dem har de gjort seg fortjent til Frelserens saligprisninger (Evang.). I kraften fra Det hl. offer og Kommunionen kan også vi her på jorden bli "salige" (Komm. vers).

søndag 29. oktober 2017

Dagens tekst - 21. søndag etter pinse

21. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Est. 13,9-11) In voluntáte tua, Dómine, univérsa sunt pósita, et non est qui possit resístere voluntáti tuæ: tu enim fecísti ómnia, cælium et terram, et univérsa quæ cæli ámbitu continéntur: Dóminus universórum tu es. (Ps. 118,1) Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini. Gloria Patri. In voluntáte tua ...(Est. 13, 9-11) Herre, i din vilje ligger alle ting, og det er ingen som kan stå imot din vilje; for du har skapt alt, himmel og jord og alt som rommes innenfor himmelkretsen; du er Herren over alle ting. (Salme 118, 1) Salige de som ferdes ulastelig på veien, de som vandrer i Herrens lov.

Dagens tekst - Kristi kongefest

Vår Herres Jesu Kristi kongefest

Pave Pius XI ville slutte jubelåret 1925 med en ny fest til ære for Kristi kongedømme. Festen skal alltid minne menneskene om Guds Sønns, vår Frelsers kongemakt, og føre til at Kristus mer og mer skal råde i menneskene: i deres ånd ved troen, i deres vilje ved lydighet mot Guds og Kirkens bud,
i hjertene ved kjærligheten, og i 1egemet som skal være Guds hellige tempel. På denne fest skal hele menneskehetens innvielse til Jesu hellige hjerte fornyes.

søndag 22. oktober 2017

Dagens tekst - 20. søndag etter pinse

20. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Dan. 3:31,29,35) Omnia, quæ fecisti nobis, Dómine, in vero judício fecístì, quia peccávimus tibi, et mandátis tuis non obedívimus: sed da glóriam nómini tuo, et fac nobíscum secúndum multitúdinem misericórdiæ tuæ. (Ps. 118:1) Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini. Gloria Patri. Omnia, quæ fecisti ...(Dan. 3, 31, 29 og 35) Alt hva du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i sann rettferd; for vi har syndet mot deg og ikke fulgt dine bud; men gi ditt navn ære og gjør med oss etter din miskunns mål. (Salme 118, 1) Salige de som ferdes ulastelig på veien, som vandrer i Herrens lov. Ære være ...