fredag 10. november 2017

Den katolske velsignelsesbønn for øl

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit caelum et terram.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Oremus.
Bene+dic, Domine, creaturam istam cerevisae,
quam ex adipe frumenti producere dignatus es:
ut sit remedium salutare humano generi:
et praesta per invocationem nominis tui sancti,
ut, quicumque ex ea biberint, sanitatem corporis,
et animae tutelam percipiant.
Per Christum Dominum nostrum.
Amen

søndag 5. november 2017

Dagens tekst - 22. søndag etter pinse

22. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 129:3,4,1) Si iniquitátes observáveris, Dómine, Dómìne, quis sustinébit? quía apud te propitátio est, Deus Israël. (Ps.) De profúndis clamávi ad te, Dómíne: Dómine, exáudì vocem meam. Gloria Patri. Si iniquitátes ...(Salme 129, 3-4) Dersom du vil se på misgjerninger: Herre, hvem kan da stå seg? For hos deg er tilgivelsen, Israels Gud. (Salme 129,1-2) Fra det dype roper jeg til deg, Herre; Herre, hør min røst.

torsdag 2. november 2017

Dagens tekst - Allesjelersdag

Allesjelersdag

(Første messe)


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
Requiem æternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. (Ps. 64, 2-3) Te decet hymnus, Deus, in Sion et tibi reddetur votum in Jerusalem: exaudi orationem mean, ad te omnis caro veniet. Requiem æternam ...(4. Esdr. 2, 34 og 35) Herre, gi dem den evige hvile, og la det evige lys lyse for dem. (Salme 64, 2-3) Deg, o Gud, tilkommer lovsang på Sion, og til deg skal svares løfter i Jerusalem. Hør min bønn: til deg skal alt kjød vende seg. Herre, gi dem ...

onsdag 1. november 2017

Dagens tekst - Allehelgensfest

Allehelgensfest

Det er umulig å minnes hver helgen med er særlig fest. Derfor har Kirken innført en årlig festdag til minne om alle helgener. Alt i 4. årh. feiret de i Østerland en særskilt fest for alle hellige (martyrer) søndag etter Pinse. Da pave Bonifatius IV omkr. 610 vigslet det gamle Pantheon i Roma til en kirke til ære for Guds hellige mor og alle de hellige martyrer, ble det vanlig også i Vesterlandene å feire festen for alle hellige. Gregor IV flyttet festen til 1. nov. og innførte den i Frankerriket år 835 etter ønske fra frankerkongen Ludvig den fromme.
Hellig festglede har ført oss sammen til felles gudstjeneste (Introitus). I Lesningen kaster vi et blikk inn i de utvalgtes rike, og i Graduale maner de oss til å vie vårt liv i gudsfrykt til Herren. Riktignok var deres eget liv besådd med alle slags lidelser og prøvelser (Offertorium), men nettopp gjennom dem har de gjort seg fortjent til Frelserens saligprisninger (Evang.). I kraften fra Det hl. offer og Kommunionen kan også vi her på jorden bli "salige" (Komm. vers).

søndag 29. oktober 2017

Dagens tekst - 21. søndag etter pinse

21. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Est. 13,9-11) In voluntáte tua, Dómine, univérsa sunt pósita, et non est qui possit resístere voluntáti tuæ: tu enim fecísti ómnia, cælium et terram, et univérsa quæ cæli ámbitu continéntur: Dóminus universórum tu es. (Ps. 118,1) Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini. Gloria Patri. In voluntáte tua ...(Est. 13, 9-11) Herre, i din vilje ligger alle ting, og det er ingen som kan stå imot din vilje; for du har skapt alt, himmel og jord og alt som rommes innenfor himmelkretsen; du er Herren over alle ting. (Salme 118, 1) Salige de som ferdes ulastelig på veien, de som vandrer i Herrens lov.

Dagens tekst - Kristi kongefest

Vår Herres Jesu Kristi kongefest

Pave Pius XI ville slutte jubelåret 1925 med en ny fest til ære for Kristi kongedømme. Festen skal alltid minne menneskene om Guds Sønns, vår Frelsers kongemakt, og føre til at Kristus mer og mer skal råde i menneskene: i deres ånd ved troen, i deres vilje ved lydighet mot Guds og Kirkens bud,
i hjertene ved kjærligheten, og i 1egemet som skal være Guds hellige tempel. På denne fest skal hele menneskehetens innvielse til Jesu hellige hjerte fornyes.

søndag 22. oktober 2017

Dagens tekst - 20. søndag etter pinse

20. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Dan. 3:31,29,35) Omnia, quæ fecisti nobis, Dómine, in vero judício fecístì, quia peccávimus tibi, et mandátis tuis non obedívimus: sed da glóriam nómini tuo, et fac nobíscum secúndum multitúdinem misericórdiæ tuæ. (Ps. 118:1) Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini. Gloria Patri. Omnia, quæ fecisti ...(Dan. 3, 31, 29 og 35) Alt hva du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i sann rettferd; for vi har syndet mot deg og ikke fulgt dine bud; men gi ditt navn ære og gjør med oss etter din miskunns mål. (Salme 118, 1) Salige de som ferdes ulastelig på veien, som vandrer i Herrens lov. Ære være ...

søndag 15. oktober 2017

Dagens tekst - 19. søndag etter pinse

19. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 77:1) Salus pópuli ego sum, dicit Dóminus: de quacúmque tribulatióne clamáverint ad me, exáudiam eos: et ero illórum Dóminus in perpétuum. (Ps.) Atténdite, pópuli meus, legem meam: inclináte aurem. Gloria Patri. Salus pópuli ...Folkets frelse er jeg, sier Herren; i hvilken nød de så roper til meg, så vil jeg bønnhøre dem, og jeg vil være deres Herre til evig tid. (Salme77,1) Mitt folk, akt på min lov; bøy deres øre til ordene fra min munn. Ære være ...

søndag 8. oktober 2017

Dagens tekst - 18. søndag etter pinse

18. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Eccli. 36:18) Da pacem, Dómine, sustinéntibus te, ut prophétæ tui fideles inveniéntur exáudi preces servi tui et plebis tuæ Israël. (Ps. 121:1) Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: in domum Dómini ibimus. Gloria Patri. Da pacem ...(Sirak 36, 18) Gi fred til dem som venter på deg, Herre, så dine profeter kan finnes tro. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner. (Salme 121, 1) Glede fylte meg da de sa til meg: vi går til Herrens hus. Ære være ...

søndag 1. oktober 2017

Dagens tekst - 17. søndag etter pinse

17. søndag etter pinse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 118,137, 124) Justus es, Dómine, et rectum judícium tuum: fac cum servo secúndum misericórdiam tuam. (Ps.) Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini. Gloria Patri. Justus es, Dómine ...(Salme 118, 137 og 124) Du er rettferdig, Herre, og rettvis er din dom; gjør med din tjener etter din miskunn. (Salme 118, 1) Salige er de som ferdes ulastelig på veien, som vandrer i Herrens lov. Ære være ...